آموزشی مروری بر فلج مغزی در کودکان

مروری بر فلج مغزی در کودکان

مقاله ای تحقیقی از مجله سلامت و مراقبت

فلج مغزی از شایعترین علل ناتوانی در کودکان به شمار میرود

۱-این اختلال باعث بروز ناتوانیهایحرکتی- وضعیتی در کودک در حال تکامل میگردد
۲-یک سری اختلالات ثانویه و همراه با فلج مغزیدیده میشوند که ممکن است نسبت به خود فلجمغزی، اثر بیشتری روی کودک و خانوادهاش داشتهباشند

۳-و تمام جنبههای تکامل کودک را درسراسر زندگی تحت تاثیر قرار دهد

۴-این آسیبمغزی در طی دورهای از تکامل مغز (یعنی دورانجنینی، حین تولد، شیرخواری و کودکی) رخ میدهد.علل متفاوتی مانند اختلالات رشد مغزی، ژنتیک،متابولیک، ایسکمیک، عفونتها و علل اکتسابیمیتواند عامل فلج مغزی باشد

۵-شیوع فلج مغزی در دنیا ۲-۳ در هزار و در ایرانحدود ۰۶/۲ در هزار گزارش شده است

۶-هدف از این مطالعه پرداختن به تعریف، شیوع و علل فلجمغزی و تشخیص و مداخلات لازم و درمان آن بود.

 

لینک دانلود مقاله : مجله سلامت

 

محققین :

۳ ، * محبوبه احمدی ۲ ، فرین سلیمانی ۱ فیروزه ساجدی

۱ .دانشیار، مرکز تحقیقات توا نبخشی اعصاب اطفال، دانشگاه علوم بهزیستی و توا نبخشی، تهران، ایران
۲ .دانشیار، مرکز تحقیقات توا نبخشی اعصاب اطفال، دانشگاه علوم بهزیستی و توا نبخشی، تهران، ایران
۳ .دانشجوی دکتری توان بخشی اعصاب اطفال، مرکز تحقیقات توا نبخشی اعصاب اطفال، دانشگاه علوم بهزیستی و توا نبخشی، تهران، ایران

فارسی سازی افزونه توسط پوسته وردپرس

هنوز هیچ دیدگاهی وجود ندارد

    تمامی حقوق برای موسسه خیریه سگال محفوظ می باشد.