دورنمای سال ۹۷

عملکرد سگال در سالی که گذشت

سالی که گذشت به همت شما نیکوکاران خانواده بزرگ سگال کودکان از حمایت های زیر بهره مند گردیدند و امید است در این راه سگال را تنها نگذارید.
با توجه به امر شفاف سازی جهت اطلاع عموم هزینه های درمانی و بهداشتی و دارویی و… گزارش عملکرد به اطلاع نیکوکاران گرامی بشرح ذیل اعلام می گردد.

۰
تومان
۰
تومان
۰
تومان
۰
تومان

نمودار هزینه های سال ۹۷