سگال چگونه به من می کند.

نحوه پذیرش :

برای تحت حمایت قرار گرفتن موسسه سگال میتوانید با در دست داشتن مدارک مورد نیاز به مرکز مددکاری اجتماعی سگال مراجعه کرده ، اقدام به تشکیل پرونده نمایید و تحت حمایت موسسه خیریه سگال قرار گیرید.

مددکاری اجتماعی سگال در این مرحله وضعیت مراجعان را مورد بررسی قرار داده و برای آنان پرونده تشکیل میدهند.سپس بر اساس شرایط بیمار درصد حمایتی او که نشان دهنده نسبت پرداخت هزینه ها توسط سگال ، به کل هزینه های وی است تعیین میشود.آنگاه مددکاران اجتماعی سگال در زمینه راهنمایی بیماران و پرداخت هزینه های مرتبط با بیماری در کنار بیماران و خانواده آنان خواهند بود.

مدارک مورد نیاز برای پذیرش :

۱)  کپی کارت ملی پدر و مادر پشت و رو

۲) کپی شناسنامه پدر و مادر تما صفحات

۳)  کپی شناسنامه کودک

۴) کپی صفحه اول دفترچه بیمه  کودک و والدین

۵) سه قطعه عکس

۶) نظریه کاردرمانگر و گفتار درمانگر  و فیزیوتراپ

۷) مدارک کمیسیون پزشکی و مدارک بستری

۸) برگه کمیسیون سازمان بهزیستی

۹) معرفی نامه از سازمان بهزیستی

۱۰) تاییدیه حساب کودک از بانک (جهت واریز مستمری)

پاسخگویی به نیازهای مردم

۱۱۰

کودک مبتلا به فلج مغزی

  • فیزیوتراپی
  • کاردرمانی
  • گفتاردرمانی
  • حمایت های مالی